Regulamin Konkursu na Instagramie / Facebooku

§ 1
[Postanowienia wstępne. Organizator Konkursu.] Niniejszy Regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs (zwany dalej: „Konkursem”). Celem Konkursu jest zwiększenie świadomości marki LaRoni, oraz pobudzenie aktywności osób obserwujących fanpage LaRoni. Organizatorem Konkursu jest LaRoni Nowa Dąbia 40, 08-500 Ryki.(zwana dalej „Organizatorem”). Czas trwania konkursu jest zawsze określony w poście konkursowym opublikowanym przez LaRoni w serwisach Facebook i Instagram. Konkurs odbywa się na terenie Polski, za pośrednictwem portali Facebook oraz Instagram przy pomocy fanpage'ów Organizatora. Niniejszy Konkurs przeprowadzany jest przez Organizatora, jako przyrzeczenie publiczne w rozumieniu przepisów art. 919-921 kodeksu cywilnego. Niniejszy Konkurs nie jest zakładem wzajemnym, grą losową, ani grą na automatach, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu ustawy z 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.

§ 2
[Dane osobowe Uczestników konkursu] Administratorem danych osobowych podanych w związku z uczestnictwem w Konkursie (zwanych dalej: „Danymi osobowymi”) jest Organizator, tj. LaRoni Nowa Dąbia 40, 08-500 Ryki. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji niniejszego Konkursu, zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi, w tym przepisami RODO. Podanie przez Uczestników danych osobowych jest dobrowolne, jednakże podanie danych osobowych przez Laureatów Nagród jest niezbędne dla realizacji Nagród, zaś podanie danych osobowych przez Uczestników składających reklamacje jest dobrowolne, jednakże konieczne dla umożliwienia jej rozpatrzenia. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestnika tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, w ramach Konkursu na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest umożliwienie przeprowadzenia Konkursu, w tym dostarczenie Nagród jego Laureatom. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres trwania Konkursu oraz przez okres potrzebny do obsługi i rozpatrzenia reklamacji. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych Uczestników będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora - podstawą prawną jest realizacja umowy, której stroną jest podmiot danych (art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych 2016/679 – RODO) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora tj. umożliwienie ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Organizatora związane z wykonywaniem umowy takie jak dostawcy systemów informatycznych i usług IT, operatorzy pocztowi i kurierzy. Przysługuje Uczestnikowi prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

§ 3
[Zasady uczestnictwa w Konkursie] W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie, które mają miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (zwane dalej „Uczestnikami”). Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest posiadanie przez Uczestnika autentycznego profilu prywatnego na portalu Facebook, tj. profilu oznaczonego prawdziwym imieniem i nazwiskiem Uczestnika. Przystąpienie Uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają Uczestnika do udziału w Konkursie. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik może korzystać wyłącznie ze swojego własnego profilu w serwisie Facebook lub Instagram. Korzystanie z jakichkolwiek innych profili, w tym zwłaszcza profili fikcyjnych lub profili innych osób jest zakazane i stanowi rażące naruszenie Regulaminu oraz podstawę do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie wraz z pozbawieniem praw do wszelkich przyznanych nagród.

§ 4.
[Zadanie Konkursowe] Konkurs polega na zwiększeniu świadomości marki LaRoni, oraz pobudzenie aktywności osób obserwujących fanpage LaRoni.. Zadanie Konkursowe polega na: zaobserwowaniu profilu LaRoni (Facebook/Instagram) polubieniu posta konkursowego, skomentowaniu posta konkursowego wraz z oznaczeniem dowolnej ilości osób, oraz udostępnieniu posta konkursowego w relacji na swoim własnym profilu w mediach społecznościowych w.w. – nagrodzimy trzy osoby które spełnią opisane powyżej warunki, i zdobędą największą ilość reakcji na swój komentarz. Ważne, aby reakcje te pochodziły z autentycznych profili oznaczonych imieniem i nazwiskiem na ww. portalach Post konkursowy zostanie przedstawiony Uczestnikom poprzez wpis na Fanpage'ach, opublikowany w dniu rozpoczęcia Konkursu (zwane dalej: „Postem Konkursowym”). Po opublikowaniu Postu Konkursowego Uczestnicy będą mieli możliwość wzięcia udziału w Konkursie poprzez wymienione wyżej czynności. Udział w konkursie można wziąć jedynie w okresie trwania konkursu i dokonać wyłącznie w sposób opisany powyżej. Na podstawie kryteriów, o których mowa w § 4 powyżej spośród Uczestników, którzy wzięli udział w konkursie trzyosobowe jury konkursowe złożone z osób powołanych przez Organizatora wyłoni jednego laureata konkursu

Laureaci zostaną ogłoszeni zgodnie z informacją podaną na fanpage'ach (LaRoni Facebooku oraz Instagramie) poprzez post umieszczony na obu fanpage'ach LaRoni. We wpisie zostaną oznaczeni zwycięzcy konkursu. Tym samym zostaną oni powiadomieni o rozstrzygnięciu konkursu. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu Konkursu wraz z pozbawieniem praw do wszelkich przyznanych nagród. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania z komentarzy pod Postem Konkursowym treści, które są niezgodne z Regulaminem Konkursu.

§ 5.
[Nagrody w Konkursie oraz zasady ich przyznawania] Nagrody przewidziane przez Organizatora są określone we wpisie konkursowym w mediach społecznościowych LaRoni. Warunkiem wydania Nagrody jest wysłanie przez Laureatów za pośrednictwem portalu Facebook lub Instagram wiadomości prywatnej do konta, na którym pojawił się dany Post Konkursowy. W treści wiadomości należy wpisać aktualne dane laureata: imię, nazwisko i adres zamieszkania w celu dostarczenia Laureatowi Nagrody. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i Zleceniodawcy oraz najbliżsi członkowie ich rodzin, tj. zastępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożności wydania nagród Laureatowi z powodu niekompletnego lub nieczytelnego zgłoszenia konkursowego lub niemożliwości kontaktu ze Laureatem, z przyczyn, za które ten ponosi odpowiedzialność. W takich przypadkach nagrody otrzymają kolejni Uczestnicy wybrani przez Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej lub nie doręczenia wygranej wynikające z błędnego podania przez Uczestnika danych lub z przyczyn przez Organizatora niezawinionych. Uczestnikowi nagrodzonymu w Konkursie nie przysługuje prawo do zamiany nagrody na jej ekwiwalent pieniężny lub rzecz innego rodzaju. Uczestnik nie może przenieść prawa do jej odbioru na osoby trzecie, chyba że Organizator wyrazi na to pisemną zgodę. W sytuacji rezygnacji z odbioru nagrody, nagroda ta pozostaje do dyspozycji Organizatora i Organizator nie jest zobowiązany do wypłaty jej równowartości ani pokrycia jakichkolwiek kosztów poniesionych przez osobę rezygnującą z odbioru nagrody. Organizator informuje, że jeżeli na skutek niepodania przez Laureata danych w ciągu 48 godzin od chwili publikacji Laureatów Konkursu, o której mowa w § 4 ust. 5 lub podania przez Laureata nieprawdziwych, niepełnych lub nieaktualnych danych adresowych doręczenie nagrody może okazać się niemożliwe. W takim przypadku Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§

n§o pod względem wizualnym jaki i funkcjonalności. Organizatorem Konkursu jest Holiday §

Niniejszy Konkurs nie jest w jakikolwiek sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani nie jest z nim w jakikolwiek sposób związany. Odpowiedzialność prawną za realizację Konkursu ponosi wyłącznie jego Organizator. W przypadku, gdy za naruszenia Regulaminu odpowiedzialność ponosił będzie serwis Facebook, w związku z obowiązującymi w Polsce przepisami prawnymi, w sposób, którego nie można skutecznie wyłączyć postanowieniami niniejszego Regulaminu, uczestnicy powinni kierować swoje roszczenia bezpośrednio do Organizatora, jako podmiotu gwarantującego prawidłowość realizacji Konkursu (por. rozdział III pkt E.2 regulaminu usługi strony na Facebooku w zw. z przepisem art. 385³ pkt 1 i 2 kodeksu cywilnego). Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. O zmianach Regulaminu Organizator informuje przez zamieszczenie go w zmienionej wersji na Fanpage’u Organizatora. Zmiana wchodzi w życie od dnia następującego po dniu zamieszczenia zmienionej wersji Regulaminu na stronie internetowej . W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w dowolnym momencie, z zachowaniem odpowiednich przepisów prawa. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przedłużenie lub skrócenie, zmiany lub nawet odwołanie Konkursu z przyczyn od niego niezależnych.