REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LARONI.pl

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym

przez Sprzedającego pod adresem www.laroni.pl

Sprzedającym jest Zbigniew Prządka Nowa Dąbia 40 08-500 Ryki

NIP 716-192-39-37 REGON 430841123


Kontakt z Sprzedającym można uzyskać:

  • pod numerem 607 191 510 koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora.
  • pisząc pod adres: sklep@laroni.plProsimy o sprawdzanie zawartości przesyłki w obecności kuriera, lub listonosza , nawet jeżeli przesyłka wygląda na nieuszkodzoną.

Wszelkie roszczenia z tytułu uszkodzenia przesyłki przyjmujemy tylko i wyłącznie wraz z załączonym PROTOKOŁEM REKLAMACYJNYM KURIERA LUB POCZTY POLSKIEJ.

Protokół reklamacyjny należy przesłać do nas w przeciągu 7 dni od doręczenia przesyłki w przeciwnym razie Poczta Polska i firma Kurierska nie będzie realizować reklamacji z tytułu uszkodzonej przesyłki


§ 1 Definicje

                 1.           Regulamin – W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

                 2.           Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych

w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

                 3.           Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

                 4.           Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

                 5.           Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu

                 6.           Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa sprzedaży.

                 7.           Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.

                 8.           Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

                 9.           Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.laroni.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

                 10.         Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

                 11.         System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego

rodzaju sieci urządzenia końcowego.


§ 2 Zasady ogólne

                 1.           Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego

                                 pod adresem www.laroni.pl

                 2.           Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

                 3.           Sklep internetowy LaRoni prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

                 4.           Wszystkie Towary oferowane w sklepie LaRoni są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
                 5.           Producent obuwia dopuszcza różnice w kolorze i fakturze obuwia wykonanego ze skór naturalnych.

                 6.           W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien

dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej(e-mail) oraz urządzeniem podłączonym

do sieci Internet, spełniającym minimalne wymagania techniczne.

                 7.           Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa.


§ 3 Składanie zamówień

                 1.           Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.laroni.pl  są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

                 2.           Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową/telefonicznie/drogą mailową.

                 3.           Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
                               Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

                 4.           Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

                 5.           W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

                 6.           Sprzedający zastrzega sobie prawo do nie realizowania zamówień w przypadku, gdy:


                               Kupujący nie uiści zapłaty w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia
                               Kupujący nie odbierze przesyłki


                 7.           W przypadku braku towaru w magazynie Kupujący jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.

                 8.           W przypadku błędnych cen, błędów w opisie buta, czy błędów wynikających ze stanów magazynowych,
klient po złożeniu zamówienia niezwłocznie zostanie poinformowany o tym fakcie, a jego zamówienie zostanie anulowane lub skorygowane.

                 9.           Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą

elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów

rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące

z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania

i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra

Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad

ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli.


Faktura VAT może być wystawiona TYLKO w dniu realizacji zamówienia. Nie będzie możliwości wygenerowania faktury VAT w innym dniu lub z inna datą.

                 10.           W trakcie składania Zamówienia, Klient wyrażą zgodę na umieszczenie danych

osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania

w związku z realizacją Zamówienia i w celach marketingowych. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu

w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

                 11.           Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty

                                 na rachunek bankowy 78 1240 2425 1111 0010 8650 6738 momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.
                 12.          Oferowany w OUTLECIE towar jest fabrycznie nowy i nieuszkodzony, ale pochodzi z końcówek kolekcji, nadwyżek magazynowych. Towar może posiadać drobne skazy fabryczne oraz ślady przymiarki.


§ 4 Koszty i termin wysyłki

                 1.           Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

                 2.           Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.

                 3.           Przesyłka wysyłana jest w ciągu 24h-48h w dni robocze. Jest to czas orientacyjny.

                 4.           Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili na każdej aukcji Sprzedającego lub na stronie www.laroni.pl

                5.              W przypadku odmowy przyjęcia paczki w momencie dostarczenia towaru przez firmę kurierską, koszty zwrotu paczki do siedziby firmy LaRoni, ponosi zawsze kupujący.


§ 5 Płatności

                 1.           Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (faktura).

                 2.            Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru),

za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych lub przelewem na konto bankowe sklepu.


§ 6 Odstąpienie od umowy

                 1.           Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy

                 bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 30 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1  ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania

rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego

terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.

                 2.           W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym paczką zwykłą na adres sprzedającego.

                 3.           Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić za pośrednictwem Poczty Polskiej lub wybranej przez Klienta firmy kurierskiej, paczką zwykłą  na adres Usługodawcy  tj. Zbigniew Prządka Nowa Dąbia 40 08-500 Ryki.

                 4.           Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: towary po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania lub metek lub bez dowodu zakupu oraz towary z widocznymi śladami użycia.

                 5.           Towary wysyłane za pobraniem nie będą odbierane przez Sprzedającego.

                 6.         Koszt przesyłki za paczki nieodebrane ponosi Kupujący w kwocie podwojonej, która obejmuje drogę paczki w obie strony.

                 7.     Towar powinien być zabezpieczony przed uszkodzeniami, a pudełko oryginalne, w którym wysyłany jest towar nie może być oklejane taśmą.